Λ. Αλεξάνδρας 13 & Κατσαντώνη 1, 11473, Αθήνα

Υπηρεσίες Διοίκησης Έργων και Προγραμμάτων

Η ΒΕΛΤΙΩΝ , αναγνωρίζοντας την απουσία αποτελεσματικής διαχείρισης των έργων και των προγραμμάτων ως μείζον στοιχείο παθογένειας της οικονομίας και διαθέτοντας στελέχη αποδεδειγμένης εμπειρίας στο αντικείμενο,  υποστηρίζει τους κυρίους ή φορείς υλοποίησης Εργων και Προγραμμάτων καθ’ όλο τον κύκλο ζωής τους, από τη σύλληψη της ιδέας μέχρι την ολοκλήρωση τους, παρέχοντας:

  • Ολοκληρωμένες υπηρεσίες σχεδιασμού, χρονικού / οικονομικού προγραμματισμού και ωρίμανσης Έργων και Προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένων μελετών σκοπιμότητας και περιβαλλοντικών επιπτώσεων, διεκπεραίωσης διαδικασιών αδειοδοτήσεων και εν γένει εγκρίσεων.
  • Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Διοίκησης της υλοποίησης Εργων και Προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένων αυτών για την Δημοπράτηση, τη Διαχείριση Συμβάσεων, τη Διαχείριση Πόρων, τον Ελεγχο και την Παραλαβή τους.
  • Υπηρεσίες σχεδιασμού και διοίκησης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων και Συμπράξεων Δημοσίου / Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)
  • Υπηρεσίες ανεξάρτητου Μηχανικού και Τεχνικού Συμβούλου Χρηματοδοτούντων Φορέων (LTA) για έργα ΣΔΙΤ.
  • Υπηρεσίες, συστήματα και εφαρμογές Αξιολόγησης (ex-ante, on-going, ex-post)  Παρεμβάσεων, Προγραμμάτων και Εργων
  • Τεχνική υποστήριξη Φορέων Διαχείρισης και Υλοποίησης Έργων και Προγραμμάτων ενταγμένων και χρηματοδοτούμενων από τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης (ΕΣΠΑ, Πρωτοβουλίες)
  • Υπηρεσίες Διοίκησης Κινδύνων, Κρίσεων και Εκτάκτων Αναγκών σε Εργα και Προγράμματα
  • Μελέτες Επιπτώσεων (Οικονομικών, Περιβαλλοντικών, Κοινωνικών κλπ)