Λ. Αλεξάνδρας 13 & Κατσαντώνη 1, 11473, Αθήνα

Η Εταιρεία

Η ΒΕΛΤΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ A.E. ιδρύθηκε (ως Ε.Π.Ε.) το 2004 από στελέχη με επιτυχημένη παρουσία πολλών δεκαετιών στον ελληνικό επιχειρηματικό χώρο και καταξιωμένα στον κλάδο των μελετητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τον ιδιωτικό και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Στην πορεία της , η εταιρεία έχει εξειδικευθεί και αναπτύξει τεχνογνωσία και συστήματα  σε σειρά τομέων αιχμής, όπως Ενεργειακά Συστήματα, Περιβαλλοντική Διαχείριση, Διοίκηση Εργων, Διαχείριση Δεδομένων για Ακίνητα κλπ.

Το 2015 η ΒΕΛΤΙΩΝ μετετράπη σε Α.Ε.

Τα σημαντικότερα «περιουσιακά στοιχεία» της ΒΕΛΤΙΩΝ , τα οποία την διαφοροποιούν θετικά μέσα στον κλάδο, είναι η τεχνογνωσία και τα στελέχη της. Η τεχνογνωσία της αποτελεί τη συνισταμένη του υψηλού επιπέδου επιστημονικών γνώσεων και της εμπειρίας των ιδρυτών και των στελεχών της και αναφέρεται ιδιαίτερα:

  • Στην πλήρη γνώση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος των επιχειρήσεων και των εξελίξεων, που συνεχώς το διαμορφώνουν. Η γνώση αυτή έχει ως αποτέλεσμα την δυνατότητα άμεσης εστίασης στα κρίσιμα ζητήματα και την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών της.
  • Στην αντίστοιχη γνώση των λειτουργιών του δημοσίου τομέα και ιδιαίτερα εκείνων, που επηρεάζουν την επιχειρηματική και αφορούν την αναπτυξιακή δραστηριότητα, σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.
  • Στην μακροχρόνια ενασχόληση με όλες τις πτυχές των Συστημάτων Διαχείρισης των Κοινοτικών Πλαισίων και των λοιπών Παρεμβάσεων, που  χρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά  Ταμεία της Ε.Ε.
  • Στην εμπεριστατωμένη γνώση των λειτουργιών, μηχανισμών και διαδικασιών των Γενικών Διευθύνσεων και των Διαρθρωτικών Ταμείων της Ε.Ε., που αφορούν αναπτυξιακές παρεμβάσεις και προγράμματα και τους κανονισμούς, που τις διέπουν.
  • Στην γνώση και, ιδιαίτερα, στην εμπειρία εφαρμογής των σύγχρονων μεθόδων και εργαλείων σχεδιασμού, διοίκησης και οργάνωσης Επιχειρήσεων και Έργων.

Υποδομή

Η ΒΕΛΤΙΩΝ Α.Ε. είναι εγκατεστημένη σε γραφεία έκτασης 140 τμ. Διαθέτει όλο τον απαραίτητο σύγχρονο εξοπλισμό και τα αντίστοιχα εργαλεία λογισμικού για την άρτια παροχή των υπηρεσιών της, εξοπλισμός και εργαλεία που επεκτείνονται ανάλογα με τις ανάγκες της και αναβαθμίζονται και επικαιροποιούνται ανάλογα με τις νέες εκδόσεις και εφαρμογές

Επιχειρησιακή δομή

Η οργανωτική δομή της ΒΕΛΤΙΩΝ   διαρθρώνεται με στόχο την συνεχή ανάπτυξη της γνώσης των στελεχών της στους εκάστοτε τομείς αιχμής, τον μέγιστο βαθμό αξιοποίησης της γνώσης αυτής και της εμπειρίας  ανά έργο, την αποτελεσματικότητα και την ευελιξία :

organ