Λ. Αλεξάνδρας 13 & Κατσαντώνη 1, 11473, Αθήνα

Επιχειρηματικές Υπηρεσίες

Η υποστήριξη των επιχειρήσεων και οργανισμών στην επίτευξη των στόχων τους και στην αντιμετώπιση των προβλημάτων και προκλήσεων, που  το σύγχρονο οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον δημιουργούν, αποτελεί βασική συνιστώσα των υπηρεσιών της ΒΕΛΤΙΩΝ, οι οποίες καλύπτουν όλο το φάσμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας:

 • Επιχειρηματικός σχεδιασμός. Εκπόνηση Επιχειρηματικών και Επιχειρησιακών Σχεδίων
 • Ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης επενδύσεων
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή Συστημάτων Οργάνωσης, Αναδιοργάνωσης (BPR). Διαχείρισης Επιχειρηματικών Πόρων (ERP) και Διαχείρισης Αλλαγών (Change Management) με εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και εργαλείων
 • Υπηρεσίες και εργαλεία υποστήριξης Επιχειρήσεων και Οργανισμών για την αντιμετώπιση κρίσεων και την προσαρμογή σε νέες επιχειρηματικές συνθήκες
 • Χρηματοοικονομικός και Χρηματοδοτικός Σχεδιασμός
 • Υπηρεσίες CRO σε επιχειρήσεις και για λογαριασμό χρηματοδοτούντων φορέων.
 • Μελέτη και εφαρμογή Διαχειριστικών Συστημάτων (ISO, EMAS , OHSAS κλπ.)  Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Ασφάλειας και Υγιεινής, Ασφάλειας της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Ασφάλειας Πληροφοριών κλπ.
 • Οργάνωση, αξιολόγηση και διοίκηση της υλοποίησης Επιχειρηματικών Συνεργασιών , Εξαγορών, Συγχωνεύσεων κλπ.
 • Εκπόνηση  και διοίκηση σχεδίων Business Continuity για επιχειρήσεις και οργανισμούς.
 • Προγράμματα Marketing και Επικοινωνίας
 • Προγράμματα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Υπηρεσίες υποστήριξης διεθνών συνεργασιών και επέκτασης δραστηριοτήτων σε αγορές του εξωτερικού