Λ. Αλεξάνδρας 13 & Κατσαντώνη 1, 11473, Αθήνα

Στελέχη

Τα σημαντικότερα «περιουσιακά στοιχεία» της ΒΕΛΤΙΩΝ, τα οποία την διαφοροποιούν θετικά μέσα στον κλάδο, είναι η τεχνογνωσία και τα στελέχη της. Η τεχνογνωσία της αποτελεί τη συνισταμένη του υψηλού επιπέδου επιστημονικών γνώσεων και της εμπειρίας των ιδρυτών και των στελεχών της και αναφέρεται ιδιαίτερα:

  • Στην πλήρη γνώση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος των επιχειρήσεων και των εξελίξεων, που συνεχώς το διαμορφώνουν. Η γνώση αυτή έχει ως αποτέλεσμα την δυνατότητα άμεσης εστίασης στα κρίσιμα ζητήματα και την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών της.
  • Στην αντίστοιχη γνώση των λειτουργιών του δημοσίου τομέα και ιδιαίτερα εκείνων, που αφορούν την επιχειρηματική δραστηριότητα, σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο,  με έμφαση στις χρηματοδοτήσεις και στις αδειοδοτήσεις.
  • Στην μακροχρόνια ενασχόληση με όλες τις πτυχές των Συστημάτων Διαχείρισης των Κοινοτικών Πλαισίων και των λοιπών Παρεμβάσεων, που χρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ε.Ε.
  • Στην εμπεριστατωμένη γνώση των λειτουργιών, μηχανισμών και διαδικασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ε.Ε.  που αφορούν αναπτυξιακές και αναδιαρθρωτικές παρεμβάσεις και προγράμματα και τους κανονισμούς, που τις διέπουν.
  • Στην ανάλογη γνώση των  Διεθνών Χρηματοδοτικών Οργανισμών ( ΕΚΤ, Παγκόσμια Τράπεζα, EBRD κλπ)
  • Στην δυνατότητα παροχής   ολοκληρωμένων υπηρεσιών σχεδιασμού, αδειοδότησης, χρηματοδότησης, κατασκευής και λειτουργίας μονάδων  ΑΠΕ.
  • Στην τεκμηριωμένη γνώση και εμπειρία  του συνολικού πλαισίου ( τεχνικού, νομικού, οικονομικού, λειτουργικού ) της διαχείρισης ακινήτων και των επ’ αυτών δικαιωμάτων, προς μεγιστοποίηση του οφέλους για τους ιδιοκτήτες.
  • Στην γνώση και , ιδιαίτερα, στην εμπειρία αποτελεσματικής εφαρμογής των σύγχρονων μεθόδων και εργαλείων σχεδιασμού , διοίκησης και ελέγχου Έργων, συμπεριλαμβανομένων  έργων ΣΔΙΤ.
  • Στην γνώση και , ιδιαίτερα, στην εμπειρία  αποτελεσματικής εφαρμογής των σύγχρονων μεθόδων, εργαλείων και πρακτικών οργάνωσης – αναδιοργάνωσης Επιχειρήσεων .

Το σύνολο των στελεχών της ΒΕΛΤΙΩΝ ΑΕ, εκτός του υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκών γνώσεων, διαθέτει ήδη μακροχρόνια και επιτυχημένη επαγγελματική παρουσία στον τομέα των μελετητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, καθώς επίσης και της διοίκησης οργανισμών, επιχειρήσεων, προγραμμάτων και έργων σε ευρύ φάσμα θεματικών αντικειμένων.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία διατηρεί και αναπτύσσει συνεργασίες και με ικανό αριθμό εξωτερικών συνεργατών διαφόρων ειδικοτήτων και δεξιοτήτων και ανάλογα με τις απαιτήσεις των έργων, που αναλαμβάνει.

Επίσης η ΒΕΛΤΙΩΝ συνεργάζεται με αναγνωρισμένες εταιρείες παροχής εξειδικευμένων τεχνικών, οικονομικών, νομικών, επικοινωνιακών κλπ. Υπηρεσιών στην Ελλάδα και διεθνώς, ώστε να αντιμετωπίζει κατά τον αποτελεσματικότερο και αρτιότερο τρόπο όλα τα τιθέμενα ζητήματα.