Λ. Αλεξάνδρας 13 & Κατσαντώνη 1, 11473, Αθήνα

Πελάτες & Έργα

Τομείς Δραστηριοποίησης και Πελατολόγιο

Η ΒΕΛΤΙΩΝ ΑΕ, συνδυάζοντας συνεργετικά τη σημαντική εμπειρία των στελεχών της με την εταιρική φιλοσοφία και τις εταιρικές μεθόδους,  αναγνωρίζεται ήδη στην αγορά ως ένας εκ των πλέον αξιόπιστων παρόχων μελετητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Οι δραστηριότητες της καλύπτουν ευρύ φάσμα τομέων και κλάδων της οικονομίας, με ιδιαίτερη αναφορά στους τομείς της μεταποίησης, του τουρισμού, της ενέργειας, του περιβάλλοντος, της αγροτικής οικονομίας, της πληροφορικής, των δημοσίων έργων, της περιφερειακής ανάπτυξης. Το πελατολόγιο της περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό (ενδεικτικός κατάλογος πελατών) ιδιωτικών επιχειρήσεων με τις οποίες έχουν αναπτυχθεί πολύπλευρες συνεργασίες και μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης, αλλά και φορείς του Δημοσίου  Τομέα.( Ενδεικτικά αναφέρονται: Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, Ε.ΥΔ.Α.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ,  Ν.Α. ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΟΣΕ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ , ΒΙ.ΠΑ. ΣΧΙΣΤΟΥ Α.Ε.)

Εργα

Τα έργα, που έχει υλοποιήσει ή υλοποιεί η ΒΕΛΤΙΩΝ, καλύπτουν ευρύ φάσμα μελετητικών, υποστηρικτικών, διαχειριστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στους τομείς που δραστηριοποιείται. Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Τεχνικός Σύμβουλος για την Υλοποίηση των Δράσεων & Έργων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2000 – 2006 για τα έτη 2005 – 2007
 • Σύμβουλος για την αποτύπωση των χαρακτηριστικών καθώς και των λειτουργικών και λοιπών ποιοτικών στοιχείων των κύριων και συμπληρωματικών καταλυμάτων της χώρας για το Ανατολικό Αιγαίο, για το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης
 • Σύμβουλος για την εκ των προτέρων (Ex–Ante) αξιολόγηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιόδου 2007 – 2013
 • Μετατροπή Αναλογικών Γεωγραφικών Δεδομένων σε Ψηφιακή Μορφή της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού
 • Μελέτη Αναδιάρθρωσης Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής στο Βόρειο Αιγαίο για τη μείωση της εξάρτησης σε τρόφιμα από την Ηπειρωτική Χώρα κατά την Τουριστική Περίοδο, για μια ολοκληρωμένη Αγροτική Ανάπτυξη, με έμφαση σε πιστοποιημένα προϊόντα
 • Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Στήριξης των Τελικών Δικαιούχων έργων του Ε.Π.ΠΕΡ. (α’ & β’ φάση)
 • Σχέδιο Υλοποίησης Τεχνητών Υφάλων σε Περιοχές του Νομού Λακωνίας
 • Σύμβουλος Ενημέρωσης της Ενδιάμεσης Αξιολόγησης των κάτωθι Ε.Π. της Κ.Π. URBAN II :
  • Α) Οικονομικής και Κοινωνικής Αναζωογόνησης υποβαθμισμένων περιοχών του δυτικού παραλιακού μετώπου Ηρακλείου   Κρήτης 2001-2006
  • Β) Κομοτηνή: Βιώσιμη πόλη για όλους 2001-2006.
  • Γ) Οικονομικής και κοινωνικής Αναζωογόνησης Περάματος 2001-2006
 • Μελέτες και συγκρότηση/υποβολή φακέλων για την έκδοση των απαιτουμένων αδειών για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 2MWp, για λογαριασμό της Ε.ΥΔ.Α.Π  ΑΕ.
 • Υπηρεσίες Συμβούλου για την σύνταξη τεχνικής περιγραφής και ελάχιστων απαιτούμενων προδιαγραφών για την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε δοκιμαστική λειτουργία Φωτοβολταϊκού Πάρκου ισχύος 1,971 ΜW για λογαριασμό της Ε.ΥΔ.Α.Π. ΑΕ.
 • Υπηρεσίες Συμβούλου προς το Υπουργείο Πολιτισμού για την σύνταξη των τευχών δημοπράτησης για τα υποέργα  2 και 5 ( Σύστημα Πληροφορικής) του έργου «Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο»
 • Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο Οργανισμού Λιμένος Πατρών 2011-2013.
 • Μελέτη για την αξιοποίηση του συγκροτήματος της πρώην  «Πειραϊκής Πατραϊκής» για λογαριασμό του Οργανισμού Λιμένος Πατρών.
 • Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης της ΒΙ.ΠΑ. Σχιστού Α.Ε. για το έργο «Επενδυτικό σχέδιο για έργα Επέκτασης, Συμπλήρωσης και Αναβάθμισης της ΒΙ.ΠΑ. Σχιστού Α.Ε. στο Βιομηχανικό Πάρκο Σχιστού».
 • Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών επί του Κανονιστικού Πλαισίου για την εκτέλεση του έργου «Σύμβουλος Υποστήριξης των Φορέων Υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων τεχνικών έργων υποδομής στην περιφέρεια Πελοποννήσου»
 • Τεχνική Υποστήριξη για την εκτέλεση του έργου «Τεχνικός Σύμβουλος για τον προσδιορισμό επικοινωνίας στρατηγικής & εφαρμογής επικοινωνιακού σχεδίου δράσης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER+»
 • Σύμβουλος Τεχνικής υποστήριξης του έργου «Ίδρυση Δικτύου Εναλλακτικής Διαχείρισης Ελαστικών».
 • Σειρά έργων συγκρότησης φακέλων για αδειοδότηση και χρηματοδότηση, καθώς και διοίκηση της κατασκευής και λειτουργίας εγκαταστάσεων Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας
 • Μελέτες  Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
 • Σειρά μελετών και εφαρμογών συστημάτων διαχείρισης ποιότητας και περιβάλλοντος
 • Σειρά μελετών και συγκρότηση αντίστοιχων φακέλων προς υπαγωγή στον Αναπτυξιακό Νόμο και σε Δράσεις Επιχειρησιακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και του ΕΣΠΑ, καθώς και Κοινοτικών Πρωτοβουλιών.
 • Διαχείριση και διοίκηση της υλοποίησης ( project management) των επενδυτικών έργων που υλοποιούνται ως αποτέλεσμα όλων των κατηγοριών  των ανωτέρω μελετών.