Λ. Αλεξάνδρας 13 & Κατσαντώνη 1, 11473, Αθήνα

Υπηρεσίες Αναπτυξιακού, Περιβαλλοντικού και Ενεργειακού Σχεδιασμού

Η υποστήριξη της αναδιαρθρωτικής και αναπτυξιακής προσπάθειας του Κράτους (σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο), της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Οργανισμών και των Επιχειρήσεων αποτελεί κομβικό αντικείμενο των υπηρεσιών της ΒΕΛΤΙΩΝ, οι οποίες οργανώνονται ώστε να μεταφέρουν συσσωρευμένη εμπειρία και  δόκιμες πρακτικές από το εξωτερικό περιβάλλον στις συγκεκριμένες στοχεύσεις των φορέων. Στο πλαίσιο αυτό, αναπτύσσονται οι εξειδικευμένες υπηρεσίες της στον περιβαλλοντικό  και ενεργειακό τομέα, παρακολουθώντας δυναμικά τις εξελίξεις, σε συνδυασμό με τις τάσεις της αγοράς. Στις αναπτυξιακές και αναδιαρθρωτικές  υπηρεσίες της ΒΕΛΤΙΩΝ  εντάσσονται :

 • Αναπτυξιακός Σχεδιασμός (Τομεακός / Κλαδικός, Περιφερειακός / Τοπικός, Επιχειρήσεων κλπ.), σε όλα τα επίπεδα ( Στρατηγική, Πολιτικές, Εφαρμογές και Παρεμβάσεις)
 • Υπηρεσίες υποστήριξης της Κεντρικής, Περιφερειακής και Τοπικής Διοίκησης , καθώς και των Δημόσιων Οργανισμών στις δράσεις αναδιάρθρωσης και αναδιοργάνωσης τους.
 • Υπηρεσίες υποστήριξης για προσαρμογή και εφαρμογή κοινοτικών πολιτικών και κανονισμών
 • Υπηρεσίες υποστήριξης  Οργανισμών και Επιχειρήσεων για την ωρίμανση και υλοποίηση των αναπτυξιακών τους σχεδίων
 • Υπηρεσίες υποστήριξης Οργανισμών και Επιχειρήσεων για την αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων που παρέχουν η ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η Παγκόσμια Τράπεζα, η EBRD και άλλοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί
 • Υπηρεσίες εισαγωγής νέων τεχνολογιών, μεθόδων και συστημάτων
 • Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός
 • Υπηρεσίες σχεδιασμού και εφαρμογής βέλτιστων πρακτικών στη διαχείριση αστικών ( στερεών και υγρών) και βιομηχανικών / επικίνδυνων αποβλήτων.
 • Υπηρεσίες υποστήριξης για τη Διαχείριση Ρύπων
 • Ενεργειακός Σχεδιασμός
 • Υπηρεσίες σχεδιασμού, αδειοδότησης, χρηματοδότησης, εγκατάστασης και λειτουργίας ενεργειακών μονάδων, ιδιαίτερα φωτοβολταϊκών, καθώς και παροχή turn-key solutions.