Λ. Αλεξάνδρας 13 & Κατσαντώνη 1, 11473, Αθήνα

Υπηρεσίες υποστήριξης πρός τους ΟΤΑ

Υπηρεσίες υποστήριξης της οργάνωσης του συστήματος συλλογής και διαχείρισης αστικών στερεών απόβλητων στους ΟΤΑ.

1. Συνοπτική ανάλυση του προβλήματος –η ανάγκη συστηματικής διαχείρισης

Ο τομέας της διαχείρισης των στερεών αστικών αποβλήτων (ΣΑΑ) γνωρίζει τα τελευταία 2 έτη σημαντική κινητικότητα, κυρίως λόγω των έργων ΣΔΙΤ τα οποία είναι σε εξέλιξη (Δυτική Μακεδονία, Πελοπόννησος, Δυτική Ελλάδα, Κ. Μακεδονία, Αττική), αλλά και των συμβατικών έργων (Στερεά Ελλάδα, Κρήτη). Η πιθανή επιτυχής έκβαση των διαγωνισμών θα φέρει τις δημοτικές αρχές και τις τοπικές κοινωνίες απέναντι σε νέα προβλήματα, κυρίως με το αυξημένο κόστος διάθεσης

Οι Δήμοι θα πρέπει να αντιμετωπίσουν άμεσα τα νέα κόστη επεξεργασίας και διάθεσης (υπολογίζονται ότι θα κυμαίνονται μεταξύ 50-100 ευρώ/τόνο). Τα ποσά αυτά θα πρέπει να εισπράττονται από τα ανταποδοτικά τέλη. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το διαμορφούμενο θεσμικό πλαίσιο, οι Δήμοι θα οφείλουν κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού να αποδεικνύουν την κάλυψη των τελών διαχείρισης από τα ανταποδοτικά τέλη.

Για να μην οδηγηθούν σε σημαντική αύξηση των δημοτικών τελών θα πρέπει να εξετάσουν 3 θέματα:

 • Την μείωση του όγκου των απορριμμάτων, που οδηγούνται σε επεξεργασία και διάθεση
 • Την κάλυψη του κόστους διαχείρισης από τα ήδη επιβαλλόμενα δημοτικά τέλη
 • Τη δικαιότερη κατανομή των βαρών μεταξύ των πολιτών με την παράλληλη εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει»

2. Οδηγίες της ΕΕ – Θεσμικό πλαίσιο

Οι βασικές συνιστώσες του πλαισίου που διαμορφώνεται είναι :

Α. Η οδηγία 2008/98 και ο νέος ρόλος της πρόληψης της παραγωγής αποβλήτων και της ανακύκλωσης, με τους δεσμευτικούς στόχους που τίθενται.

Β. Η οδηγία 1999/31 για την ανάγκη επεξεργασίας των ΣΑΑ.

Γ. Η εφαρμογή του φόρου ταφής, που οδηγεί επίσης στην ανάγκη δράσεων πρόληψης και ανακύκλωσης.

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

3.1.ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Οι υπηρεσίες, που μπορούν να προσφερθούν  από την ΒΕΛΤΙΩΝ και τους συνεργάτες της είναι:

Α. Κατάρτιση Σχεδίου Ολοκληρωμένης Διαχείρισης ΣΑΑ, το οποίο θα υπακούει στην ιεραρχική πυραμίδα διαχείρισης ( πρόληψη – ανακύκλωση –επεξεργασία – ταφή )  και θα περιλαμβάνει :

 • Σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης και μείωσης όγκου απορριμμάτων σε συνδυασμό με δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης
 • Επανασχεδιασμό του συστήματος αποκομιδής με εφαρμογή χωριστών ρευμάτων συλλογής. Δυνατότητα σύγκρισης και εφαρμογής διαφορετικών συστημάτων (μικροί, κάδοι, σακούλες, πράσινα σημεία, κλπ).

Β. Επανασχεδιασμός του συστήματος καθαριότητας των αστικών κέντρων με στόχο την καλύτερη εικόνα με ταυτόχρονη μείωση του κόστους (μεταφορά καλών πρακτικών από χώρες της Ν. Ευρώπης).

Γ. Σχέδιο αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών διαχείρισης, ως αυτοτελώς βιώσιμης δραστηριότητας , ώστε να δημιουργηθεί στο Δήμο ένας ισχυρός διαχειριστικός μηχανισμός.

Δ. Σχέδιο διαχείρισης των σχέσεων με τον αντίστοιχο ΦΟΔΣΑ και τον (-ους) φορέα (-είς) ανακύκλωσης.

Ε. Σχέδιο εφαρμογής των «πράσινων δημοπρασιών», ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του Δήμου.

3.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Οι παραπάνω δράσεις έχουν μετρήσιμα αποτελέσματα και μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντική εξοικονόμηση πόρων. Οι υπηρεσίες οικονομικού σχεδιασμού περιλαμβάνουν :

 • Οικονομική αποτίμηση και αξιολόγηση των προτεινόμενων εναλλακτικών, ως προς το κόστος επένδυσης και λειτουργίας. Εφαρμογή του Full Cost Accounting (FCA)
 • Εξέταση της αλλαγής του τρόπου χρέωσης για δίκαιη κατανομή τελών (pay as you throw ), με εφαρμογή έξυπνων εργαλείων κοστολόγησης και με διασφάλιση της βιωσιμότητας του συστήματος, με πρόβλεψη για τις μελλοντικά απαιτηθησόμενες επενδύσεις και δράσεις.
 • Μέτρηση της ανταποδοτικότητας των τελών. Τι κόστη μπορούν να καλυφθούν από τα υπάρχοντα τέλη με διαφορετική διαχείριση.
 • Σχεδιασμός συστήματος παρακολούθησης της οικονομικής διαχείρισης του συστήματος
 • Διερεύνηση και προτάσεις για τη χρηματοδότηση της εφαρμογής του συστήματος, όπως ΕΣΠΑ ( από τα αντίστοιχα έργα/ υποέργα διαχείρισης απορριμμάτων ), ΕΠΠΕΡΑΑ( κυρίως για τη χωριστή συλλογή οργανικού), Διοικητική Μεταρρύθμιση , ΣΔΙΤ κλπ

3.3 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

 • Υποστήριξη του Δήμου για την εφαρμογή του συστήματος
 • Παρακολούθηση της εφαρμογής/λειτουργίας του συστήματος (τεχνικά, διαχειριστικά, οικονομικά)
 • Προτάσεις βελτίωσης ή/και αναπροσαρμογής του συστήματος σε νέα δεδομένα.