Λ. Αλεξάνδρας 13 & Κατσαντώνη 1, 11473, Αθήνα

Μπροστά στις εξελίξεις..

Παρακολουθεί τις εξελίξεις στο διεθνές και τοπικό οικονομικό περιβάλλον και διαμορφώνει τη φύση και το περιεχόμενο των υπηρεσιών της, ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες και μελλοντικές απαιτήσεις.

Η ανταπόκριση στις εξελίξεις απαιτεί γνώση, έγκαιρη διάγνωση, ευελιξία, ταχύτητα ενεργειών, ιεράρχηση προτεραιοτήτων, και αποτελεσματικό μηχανισμό υλοποίησης, στοιχεία που διαθέτει και αξιοποιεί επαρκώς η ΒΕΛΤΙΩΝ.